Договір

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________

м. Київ   ___________________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВІСАН», в особі директора Богданова Дениса Валерійовича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Продавець», з однієї сторони, та

___________________________________________________________________________, в особі _____________________________________, який діє на підставі ______________, іменоване надалі «Покупець», з іншої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар згідно з замовленнями Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару, його кількість та вартість зазначаються у видатковій накладній, підписаній Сторонами.

1.3. Продавець гарантує що товар є новим, Продавець є власником товару, який нікому не проданий, в наймі (оренді), в податковій або іншій заставі, під забороною відчуження не знаходиться, вільний від прав, претензій і позовів третіх осіб.

 

2. СТРОК, ПОРЯДОК І УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

2.1. Замовлення Покупця повинно бути передано електронною поштою на адресу sales@devisan.com.ua, факсом або у інший спосіб в письмовій формі Продавцю.

2.2. Продавець протягом 5 (пяти) календарних днів, з моменту узгодження замовлення, передає товар Покупцеві.

2.3. Прийом-передача Товару за кількістю та якістю здійснюється представниками обох Сторін у місці приймання Товару Покупцем, згідно з наданими Постачальником супровідних документів на Товар:

а) видаткова накладна (оригінал – 2 екз.), підписана Постачальником та скріплена його печаткою;

б) рахунок (оригінал – 1 екз.);

в) інші документи, які є обов’язковими на цей товар, згідно з чинним Законодавством України.

 2.3.1. Доставка Товару може здійснюватися:

а) транспортом Постачальника та за рахунок Постачальника на склад Покупця;

б) шляхом самовивозу зі складу Постачальника.

в) за допомогою інших перевізників за домовленістю

2.4 Якість товару, що продається Продавцем повинна відповідати технічним умовам заводу-виробника та дійсним в Україні вимогам чинного законодавства стосовно такого товару.

2.5. Приймання товару за кількістю відбувається шляхом підписання уповноваженим представником Покупця видаткової накладної, які підписуються в момент приймання Товару.

2.5.1. У випадку, якщо Покупець не надсилає на адресу Продавця підписану зі своєї сторони видаткову накладну, отриману від Продавця разом з товаром, Продавець повторно надсилає на адресу Покупця видаткову накладну, підписану з його сторони у двох примірниках цінним листом з описом вкладення з вимогою підписати таку видаткову накладну.

Якщо Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання від Продавця не надсилає підписану зі своєї сторони видаткову накладну на адресу Продавця така накладна вважається підписаною, а Товар - отриманим Покупцем.

2.6. Товар вважається прийнятим Покупцем за якістю тари (упаковки) Товару та/або товарного вигляду та/або інших зовнішніх характеристик Товару у випадку відсутності письмових претензій Покупця та (або) листів електронною поштою Покупця (за місцезнаходженням Продавця чи на електронну адресу Продавця (sales@devisan.com.ua) про невідповідність Товару умовам Договору щодо якості Товару протягом 2 (двох) робочих днів з дати підписання представником Покупця видаткової накладної про отримання товару.

Претензії Покупця щодо якості Товару (в т.ч. прихованих недоліків Товару) приймаються Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару. У разі виявлення неякісного Товару в період його реалізації, Покупець зобов’язаний в 24-годинний термін по телефону викликати представника Продавця для участі в перевірці та складанні Акту виявлених недоліків Товару (далі - Акт). Такий Акт складається протягом 2 (двох) робочих днів з моменту прибуття представника Продавця. 

2.7. У разі виявлення товару неналежної якості та/або кількості при прийомі, Покупець зобовязаний повідомити про це Продавця. При виявленні невідповідності фактичної наявності товару (складу і/або кількості) заявленої накладною, складається «Акт невідповідності» (далі – Акт), який на місці засвідчується підписами уповноважених осіб Сторін.

2.8. Продавець зобов’язується надати Товар у необхідній кількості/або замінити не належної якості товар протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту складання Акту невідповідності.

2.9. Датою продажу товару є дата вказана у видаткових накладних, що підписуються уповноваженими представниками Сторін (за довіреністю, наказом). При підписанні видаткової накладної на отримання товару, представник Покупця зобов’язаний надати належним чином оформлену довіреність на отримання або наказ, що підтверджує його повноваження на отримання Товару та документ, що посвідчує особу.

          2.10. Перехід права власності на товар від Продавця до Покупця відбувається в момент приймання товару за кількістю та якістю уповноваженим представником Покупця та підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.

2.11. Один раз в квартал сторони здійснюють звірку взаєморозрахунків. З цією метою Продавець надсилає на адресу Покупця Акт звірки-взаєморозрахунків (надалі - Акт) у двох примірниках, підписаних зі своєї сторони. У випадку відсутності зауважень Покупець зобов’язаний підписати такий Акт і один примірник, підписаний зі своєї сторони, надіслати на адресу Продавця. У випадку, якщо Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання не надсилає на адресу Продавця підписаний зі своєї сторони Акт, отриманий від Продавця, такий Акт вважається підписаним з моменту його отримання Покупцем.

 

3. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість товару і його кількість визначається накладними на кожну партію товару окремо.

3.2. Загальна вартість Договору складається з загальної суми усіх виписаних та підписаних видаткових накладних до цього Договору.

3.3. Покупець зобов'язується оплатити отриманий товар не пізніше 7 (семи)  календарних днів з дати отримання товару. Датою отримання товару вважається дата підписання видаткових накладних уповноваженими представниками сторін.

3.4. Сума дебіторської заборгованості Покупця перед Продавцем за відвантажений але неоплачений Товар на момент чергового відвантаження не повинна перевищувати 20 000 (двадцяти тисяч) гривень.

3.5. Вартість товару в гривнях, яка зазначена в документах наданих разом з товаром при відвантаженні, визначена з урахуванням вартості такого товару за курсом ЄВРО на дату відвантаження.

У разі якщо курс ЄВРО збільшиться більш ніж на 5%, ціна на товар може змінюватись пропорційно зміні курсу ЄВРО по відношенню до курсу ГРИВНІ на момент оплати в порівнянні з курсом на момент відвантаження.

Сторони погодили, що джерелом інформації про курс продажу ЄВРО є інформація на офіційному веб-сайті НБУ http://www.bank.gov.ua 

Зміна вартості товару не потребує внесення змін в основний Договір та / або складання про це додаткових угод.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. У разі затримки передачі товару Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення передачі Товару, від вартості несвоєчасно переданого Товару, за кожен день прострочення передання, за кожне окреме замовлення.

4.3. У разі порушення термінів оплати передбачених п. 3.3. Покупець сплачує Продавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення, від суми заборгованості за товар за кожний день прострочення оплати.

4.4. У разі якщо терміни оплати відвантаженого товару прострочено більш ніж на 14 календарних днів, Продавець має право додатково нарахувати Покупцю штраф у розмірі 2 (два) % від вартості неоплаченого товару за кожен день прострочення платежу.

4.5. У разі якщо на момент чергового замовлення заборгованість Покупця перед Продавцем перевищує суму зазначену в п. 3.4 цього Договору, Продавець має право відмовити Покупцеві у відвантаженні наступного замовлення до моменту повної оплати Продавцем за раніше відвантажений товар.

4.6. Оплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання своїх обов'язків згідно умов цього Договору.

4.7. Покупець приймає на себе всі ризики втрати товару з моменту отримання Товару від Продавця.

 

5. ГАРАНТІЇ

5.1. Гарантія на відвантажений товар (обладнання) складає 12 (дванадцять) місяців з моменту отримання товару Покупцем.

5.2. Всі умови гарантійного обслуговування визначені в гарантійному талоні, що видається Продавцем.

5.3. Розділ 5. даного договору не поширюється на товари, щодо яких не передбачено гарантійне обслуговування.

5.4. Покупець зобов’язується використовувати Товар за його прямим призначенням і згідно з інструкцією заводу-виробника.

 

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

6.1 Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням про це письмового документа.

6.2 Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій особі без письмової згоди на це іншої сторони.

6.3. Зміни, доповнення, додаткові узгодження до цього Договору оформлюються у вигляді додатків, протоколів, специфікацій, додаткових угод, які підписуються уповноваженими на це представниками Сторін.

6.4. Всі вище перераховані документи, у випадку їх підписання сторонами, є невід'ємними частинами цього Договору.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір складено у двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7.2. Сторони керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» погодили обов’язковість двостороннього скріплення печатками тексту даного договору.

7.3. Факсові та скановані копії договору й додатків до нього (специфікації, заявки, замовлення, повідомлення, ін. додатки до Договору та ін. документи) зберігають для сторін юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до судових інстанцій в якості належних доказів та не можуть заперечуватись Покупцем та/або Продавцем. Сторона зобов'язується надати іншій стороні оригінали документів не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх узгодження.

7.4. Умови цього договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди на це Сторін.

7.5. Кожна зі Сторін зобов'язується письмово повідомити іншу Сторону про зміну місця свого знаходження, будь-яких банківських реквізитів не пізніше 3 (трьох) днів після настання таких змін, а у разі неповідомлення винна Сторона самостійно несе ризик настання несприйнятливих наслідків.

7.6. Сторони погодили, що цей Договір, а також всі додатки, додаткові угоди та специфікації, які являються його невід’ємною частиною, підписуються уповноваженими на це особами і в обов’язковому порядку скріплюються печатками Сторін.

7.7. Сторони зобов’язуються невідкладно (але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання відповідних обставин) письмово з наданням відповідних підтверджуючих документів повідомляти одна одну про наступні зміни:

- реорганізація підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) або прийняття рішення про початок процесу припинення - з наданням копії статуту в новій редакції та витягу з Єдиного державного реєстру (для реорганізації), витягу з Єдиного державного реєстру з відомостями про перебування в процесі припинення;

- зміна найменування, зміна місцезнаходження -  з наданням витягу з Єдиного державного реєстру та копії витягу з реєстру платника податків;

- зміна статусу платника податку (в тому числі ПДВ) - з наданням копії витягу з реєстру платника податків;

- внесення будь-яких змін до статуту щодо повноважень керівника - з наданням копії статуту в новій редакції;

- зміна керівника - з наданням витягу з Єдиного державного реєстру;

- зміна особи, уповноваженої на укладання договорів/угод -  з наданням копії довіреності, виданої такій особі та копії паспорту;

- зміна особи, уповноваженої на підписання первинних бухгалтерських документів (у тому числі товарно-транспортних накладних) - з наданням копії нового наказу та/або довіреності на таку особу.

Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою підприємства.

            7.8. Даний Договір є конфіденційним та не може бути підданий розголошенню чи використанню Сторонами в будь-яких цілях, не пов’язаних з його виконанням.

 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому разі, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані в цьому Договорі, регулюються чинним законодавством України.

8.3. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку при не виконані умов цього Договору з обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідної Сторони. Розірвання цього Договору не звільняє Сторону від виконання своїх зобов’язань за Договором, що мала Сторона в період його дії.

8.4. Якщо жодна зі Сторін, після закінчення кожного періоду дії договору, за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору, письмово не заявить про свої наміри щодо його розірвання, Договір вважається кожного разу пролонгованим на один рік та на тих самих умовах.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору, які Сторони не могли передбачити, чи їм запобігти звичайними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси або інші явища природи, бойові чи військові дії, громадські заворушення, страйки або надзвичайний стан, терористичні акти і т.д. Бойовими діями вважаються будь-які збройні конфлікти та протистояння, незалежно від офіційних оголошень воєнного чи надзвичайного стану.

9.2. Про настання або припинення обставин, зазначених у п. 9.1. Сторона, у якої наступили форс-мажорні обставини, повинна в п'ятиденний термін з моменту, коли їй стало відомо про настання форс-мажорних обставин, сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді(в письмовій формі). Також, на прохання іншої Сторони, Сторона повинна протягом 10 (десяти) календарних днів, з моменту повідомлення про настання форс-мажорних обставин, передати іншій Стороні підтвердження компетентного органу про наявність обставин непереборної сили.

9.3. Перераховані вище обставини продовжують термін виконання зобов'язань за цим Договором на час їх дії. Якщо дія форс- мажорних обставин триває більш 2 (двох) місяців, то кожна зі Сторін може перервати (розірвати, припинити) дію цього Договору в односторонньому порядку згідно чинного законодавства України

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

10.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами в ході виконання зобов’язань за Договором або в зв'язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

10.2. В разі неможливості їх врегулювання шляхом переговорів, всі спори та суперечки підлягають вирішенню у Господарському суді в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

11. ПОДАТКОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1. Згідно зі ст.201.1 Податкового кодексу України, на дату виникнення податкових зобов’язань Продавець, платник податку, зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений термін.

11.2.  Відповідно до Податкового кодексу України:

-  Покупець є платником _______________________________________.

-  Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.3. Сторона, для якої змінений статус податку, повинна у дводенний строк, після настання таких змін, письмово повідомити іншу Сторону Договору про це. Сторона, що не сповістила про це, несе повну відповідальність відповідно до податкового законодавства України, а також зобов'язана відшкодувати викликаний у зв'язку із цим збиток протягом 7 (семи) банківських днів від дня виставляння рахунку, за умови документального підтвердження таких витрат.

11.4. Сторони підтверджують, що на момент укладання Договору вони є господарськими організаціями, які створені й діють відповідно до законодавства України, не перебувають у процесі банкрутства або санації, особи, які підписують даний Договір від імені Сторін мають достатні повноваження для підписання даного Договору.

11.5. На підтвердження вищезгаданого, Сторони під час підписання Договору зобов'язуються передати одна одній такі документи (завірені печаткою підприємства, з підписом і П.І.Б. посадової особи й написом «Згідно з оригіналом»):

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на день підписання Договору;

- витяг із реєстру платників ПДВ станом на день підписання Договору;

- копія (витяг) Статуту з визначенням загальних положень (повна й скорочена назва, адреса, і т.п.) і переліком повноважень керівника підприємства, або іншої особи, що підписує Договір;

- копія Наказу (протоколу зборів учасників/акціонерів) про призначення особи на посаду керівника підприємства, або іншої особи, що підписує Договір;

- у випадку, якщо Договір підписує особа за довіреністю, то додатково подається копія такої довіреності;

- у випадку, якщо приймає товар та підписує видаткову накладну на такий Товар не керівник, а інша особа то додатково, подається довіреність, якою іншу особу уповноважено на отримання товару та підписання видаткової накладної на такий товар із зазначенням паспортних даних уповноваженої особи, її посади та зразку підпису.

 

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДЕВІСАН»

ПОКУПЕЦЬ

 

____________________

___________________

___________________

Місцезнаходження:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 32,  офіс 8

Поштова адреса:

03150, м. Київ,  Василя Тютюнника 37/1 (колишня Анрі Барбюса)

Тел.: 044-337-98-77

ЄДРПОУ: 40047369

ІПН: № 400473626582

р/р UA683006140000026002500184949

в ПАТ «Креді Агріколь банк»

МФО 300614

 

Директор

 ___________________  Д.В. Богданов 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор


__________________ /________________/